BLOOMING TOWER

Tổng thầu Posco & EC Nhà thầu Thiên Tân thực hiện gói thầu hoàn thiện